مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

قرآن دوم

درس اول سکون قرآن دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : درس اول الف کوچک، سکون و ترکیب حروف و حرکاتاهداف درس اول قرآن دوم ابتدایی1 آشنایی با الف کوچک2 آشنایی با دو صفت بخشندگی و مهربانی خدا در قالب پیام قرآنی3 تقویت مهارت ترکیب حروف با حرکات و خواندن…

درس دوم تشدید، حروف ناخوانا و اتصالات قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس دوم تشدید قرآن دوم ابتدایی1 یادآوری قرائت سوره های ناس، فلق و عصر 2 تقویت مهارت خواندن کلمات دارای تشدید 3 آشنایی با حروف ناخوانا در قالب حروف متمایز (رنگی) 4 کسب مهارت خواندن کلمات و عبارات دارای حروف ناخوانا یا…

درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی1 توانایی روخوانی سورهٔ حمد2 توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف «ك »3 آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ نیکوکاران4 علاقه به خواندن زیبا و آهنگین سورهٔ حمد5 تقویت علاق ه به یادگیری و خواندن مستمر…

درس چهارم سورۀ ناس قرآن دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس چهارم سورۀ ناس قرآن دوم ابتدایی1 توانایی روخوانی سورهٔ ناس2 توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف «ة ، ة »3 آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ پرهیز از اسراف4 علاقه به خواندن زیبا و…

درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی1 توانایی خواندن سورهٔ فلق2 علاقه به زیبا خواندن سورهٔ فلق3 آشنایی با شکلهای مختلف تنوین4 توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین5 آشنایی با این پیام قرآنی که همهٔ نعمت ها از خداوند است.6 آشنایی با…

درس ششم سورۀ توحید قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس ششم سورۀ توحید قرآن دوم ابتدایی1 توانایی خواندن سورهٔ توحید و عبارات قرآنی درس2 علاقه به زیبا خواندن سورهٔ توحید3 آشنایی با نماد واو و یاء کوچک4 توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای واو و یاء کوچک5 آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ…

درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی

اهداف درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی1 توانایی خواندن سورهٔ نصر و عبارات قرآنی درس2 شناخت حرف همزه (ء) و توانایی خواندن ترکیب آن با حرکت های کوتاه و تنوین3 آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ شکرگزاری4 آشنایی با داستان فتح مکّه5 علاقه به…

درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی1 توانایی خواندن سورهٔ کوثر و عبارات قرآنی درس2 توانایی خواندن کلمات دارای همزه به شکل «ئ »3 آشنایی با این پیام قرآنی که باید از خداوند و پدر و مادر خود…