مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

کلاس سوم ابتدایی

نمونه سوالات درس به درس هدیه های آسمانی کلاس سوم با جواب

نمونه سوالات درس به درس هدیه های آسمانی کلاس سوم با جواب درس اوّل آستین های خالی هدیه سوم ابتدایی 1 به نظر شما مهمترین عضو بدن کدام است؟ چرا؟ جواب: همهی اعضای بدن مهم هستند، زیرا هر عضو کار خاصی را انجام میدهد و برای انسان مفید است. -2…

درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)هدف های پیامد محور درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1) در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:١ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه ملاک « پخش شدن در همه فضای…

درس 7 علوم سوم ابتدایی نور و مشاهده اجسام

درس 7 علوم سوم ابتدایی نور و مشاهده اجسامدرس 7 علوم سوم ابتدایی نور و مشاهده اجسام در یک نگاه در این درس دانش آموز باید ایده ها و مفاهیم مرتبط با بازتاب نور و مشاهده اجسام را بفهمد.آنان باید به انجام فعالیت فردی، گروهی و…

درس 14 علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آینده

درس 14 علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آیندهدرس 14 علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آینده در یک نگاه در این درس تلاش شده دانش آموزان با یکی دیگر از تأثیرات فناوری و زندگی بشر یعنی روش های نگهداری مواد غذایی آشنا شده، مسیر تغییر و…

درس 6 علوم سوم ابتدایی زندگی ما و آب

درس 6 علوم سوم ابتدایی زندگی ما و آبهدف های پیامد محور درس 6 علوم سوم ابتدایی زندگی ما و آب در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:1 با استفاده از منابع و ابزار دربارهٔ پرسش ها و مفاهیم اطلاعات جمع آوری کرده و…

درس 13 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود

درس 13 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خوددرس 13 علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود در یک نگاه در ادامه درس قبل، دانش آموزان در این درس با برخی ویژگی های مهم خزندگان، پرندگان و پستانداران آشنا می شوند.ویژگی های خزندگان و پرندگان…

فصل سوم انس با قرآن سوم ابتدایی

فصل سوم انس با قرآن سوم ابتداییاهداف آموزش قرآن در فصل سوم ١ توانايی خواندن آيات درس به صورت شمرده و آرام ٢ آشنايی با مفهوم برخی از پيام های قرآن کريم ٣ آشنايی با برخی از داستان های قرآن کريم ٤ آشنايی با احاديث و روايات ائمه…

آموزش قرآن سوم ابتدایی با جزییات کامل

آموزش قرآن سوم ابتدایی با جزییات کامل محتوای کتاب آموزش قرآن پايه ی سوم ابتدايیبرای دست يابی به اهداف آموزش قرآن در پايه ی سوم، کتاب آموزش قرآن اين پايه در سه فصل تنظيم شده است.محتوای اينکتاب دانش آموزان را در رسيدن به…