مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

مقالات آموزشی

ضرب المثل‌های فارسی حرف پ

ضرب المثل‌های فارسی * ضرب المثل‌های فارسی حرف پپا را به اندازه گليم بايد دراز كرد !پاي خروستو ببند، بمرغ همسايه هيز نگو !پايين پايين ها جاش نيست، بالا بالا ها راش نيست !پز عالي، جيب خالي !پس از چهل سال چارواداري، الاغ…

ضرب المثل‌های فارسی حرف ت

* ضرب المثل‌های فارسی حرف تتا ابله در جهانه، مفلس در نميمانه !تابستون پدر يتيمونه !تا پريشان نشود كار بسامان نرسد !تا ترياق از عراق آرند، مار گزيده مرده باشد !تا تنور گرمه نون و بچسبون !تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ ميان بيرون !

ضرب المثل‌های فارسی خ ج چ

ضرب المثل‌های فارسی خ ج چ * ضرب المثل‌های فارسی حرف ججا تره و بچه نيست !جاده دزد زده تا چهل روز امنه !جايي نميخوابه كه آب زيرش بره !جايي كه ميوه نيست چغندر ، سلطان مركباته !جواب ابلهان خاموشيست !جواب هاي، هويه !جواني كجائي كه يادت

ضرب المثل‌های فارسی حروف « ر ز »

ضرب المثل‌های فارسی حروف « ر ز » * ضرب المثل حرف رراستي هيبت اللهي يا ميخواهي منو بترسوني ؟!راه دزد زده تا چهل روز امنه !راه دويده، كفش دريده !رحمت بكفن دزد اولي !رخت دو جاري را در يك طشت نميشه شست !رستم است و يكدست اسلحه !رستم در

کلمه‌های هم آوا، کلمه‌های هم نویسه فارسی ابتدایی

کلمه‌های هم آوا، کلمه‌های هم نویسه فارسی پایه ابتدایی کلمه‌های مشابه یکی از مشکلاتی که در املای فارسی با آن روبه رو هستیم وجود کلمه‌های مشابه (متشابه) می‌باشد. تعداد کلمه‌های مشابه زبان فارسی کم ولی تعداد کلمه‌های مشابه دخیل زبان عربی…

ضرب المثل‌های فارسی س ش

ضرب المثل‌های فارسی س ش ضرب المثل‌های فارسی س سال به دوازده ماه ما مي بينيم يكدفعه هم تو ببين !سال به سال دريغ از پارسال !سالها ميگذاره تا شنبه به نوروز بيفته !سالي كه نكوست از بهارش پيداست !سبوي خالي را بسبوي پر مزن…

ضرب المثل‌های فارسی حروف « ص ض »

ضرب المثل‌های فارسی حروف « ص ض » ضرب المثل‌های فارسی حروف « ص » صابونش به جامه ما خورده !صبر كوتاه خدا سي ساله !صداش صبح در مياد !صد پتك زرگر، يك پتك آهنگر !صد تا گنجشك با زاق و زوقش نيم منه !صد تا چاقو بسازه، يكيش دسته نداره !صد تومن

ضرب المثل‌های ایرانی حروف « ع غ ط ظ »

ضرب المثل‌های ایرانی حروف « ع غ ط ظ » ضرب المثل‌های ایرانی حرف « ط » طاس اگر نيك نشيند همه كس نراد است !طالع اگر اري برو دمر بخواب !طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق --- تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش !(( سعدي ))طبل تو خاليست