مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

پایه تحصیلی

درس دهم علوم دوم ابتدایی درون آشیانه ها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :درس دهم علوم دوم ابتدایی درون آشیانه ها در یک نگاه دانش آموزان در سال گذشته با غذاهای جانوران و رشد آنها آشنا شدند.در این درس آنان دربارهٔ نیاز جانوران به محلی برای زندگی، لانه…

درس دوم علوم ابتدایی هوای سالم، آب سالم

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید:درس دوم علوم ابتدایی هوای سالم، آب سالم در یک نگاه درس محیط زیست درسی است برای زندگی، این نکته بدین معناست که آموخته ها و اندوخته های زیست محیطی ما می بایستبه عمل تبدیل شده و در…

درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین در یک نگاه کره زمین دارای دو نوع حرکت است.حرکت وضعی که در اثر چرخش زمین به دور محور خودش حاصل می شود و باعث شب و روز می گرددحرکت انتقالی زمین است، که حاصل چرخش زمین به دور خورشید می…

درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین در یک نگاه از آنجا که نور و گرمای زمین از خورشید تأمین می شود اختلاف زاویهٔ تابش خورشید به زمین باعث می شود که زمین یکنواخت گرم نشود…

درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :درس پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن در یک نگاه بیشتر اطلاعات و آگاهی های ما از محیط، از طریق صدا و نور به ما می رسد.ما عمدتاً، از طریق آنچه می بینیم و می شنویم از اطراف…

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم در یک نگاه در این درس، دانش آموزان یاد می گیرند هنگام مشاهدهٔ پدیده های طبیعی از چند حس خود استفاده کنند، مشاهدات خود را دقیق و در قالب…

جستجوی مخالف یا متضاد کلمات فارسی+ششم ابتدایی

کلمات مخالف یا متضاد فارسی درس به درس پایه ششم ابتدایی متضاد (مخالف) کلمات درس اول فارسی ششم معرفت آفریدگار هست ≠ نیستمتصّل ≠ جداسؤال ≠ جوابدیدم ≠ ندیدمآهسته ≠ سریعنهان ≠ آشکارنیکی ≠ بدیروشنایی ≠ تاریکی…

یادگیری مخالف یا متضاد کلمات فارسی+پنجم ابتدایی

کلمات مخالف یا متضاد فارسی درس به درس پایه پنجم ابتدایی کلمات مخالف یا متضاد درس اول فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه بیرون ≠ درونخوب ≠ بدروز ≠ شبزمین ≠ آسمانلطیف ≠ خشننو ≠ کهنهدرنگ ≠ عجلهکهن ≠ جدید…