مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

قرآن پنجم

درس یازدهم قرآن پنجم ابتدایی |

درس یازدهم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ يَهۡدِی اللّٰهُ لنورِه مَنۡ يَشاۤ ء هدايت می کند خدا به نورش کسی را که می خواهد.            نور ٣٥ ٢ وَ رَبُّكَ الۡغَِنیُّ ذُو…

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی |

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی اين آيات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.١ نۤ وَ الۡقَلَمِ وَ ما يَسۡطُرونَ                    قلم ١ نون، سوگند به قلم و آنچه می نويسد. ٢ طسۤ تلۡكَ ءاياتُ…

درس دوازدهم قرآن پنجم ابتدایی |

درس دوازدهم قرآن پنجم ابتدایی اين دعاهای قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ رَبِّ ١ اغِۡفرۡ لی وَ لواِلدَیَّ ٢ وَ لمَنۡ دَخَلَ بَيِۡتیَ مُؤۡ مِنًا پروردگارا بيامرز مرا و پدر و مادرم را و شخص مؤمنی که به خانه ی من…

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی |

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات و آيات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ وَ لا يُشِۡركۡ بِعبادَِة رَِبّهٰۤ اَحَدًا و نبايد شريک سازد در عبادت پروردگارش کسی را. کهف ١١٠ ٢ رَبَّناۤ…