مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

ریاضی اول

تم 22 ریاضی اول ابتدایی کاشی کاری های مساجد

تم 22 ریاضی اول ابتدایی کاشی کاری های مساجد به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد .کاشی کاری های مساجدمفاهيم:چپ / راست، ستون / رديف، شمارش چندتا چندتا، اول تا بيستممهارت ها:الگويابی کاشی کاری های مناره…

تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانهتم 21کتاب ریاضی اول ابتدایی کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد . کتابخانه مفاهيم: چپ / راست، جلو / عقب، جلو / پشت، اول تا بيستم، وسط / کنار / بين،…

تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیردمفاهيم: جلو، عقب؛ وسط، کنار، بين؛ حرکت صف با حفظ نظم آن؛ جلو، پشتمهار ت: رعايت نظم صف سينه زنی؛ پذيرايی از عزاداران؛ آداب حمل پرچم؛…

تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی

تم 19 ریاضی اول ابتدایی صف نانوايی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیردمفاهيم:جلو / پشت، جلو / عقب، وسط / کنار / بين، حرکت اعداد ستون/ رديف،مهارت ها: ايستادن در صف نانوايی، پرسيدن برای تشخيص صف يکدانه ای و صف…

تم 18 ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی

تم 18 ریاضی اول ابتدایی خريد از بقالی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیردمفاهيم:جلو / پشت، جلو / عقب، ستون/ رديف، اول تا دهم، وسط / کنار / بين، چپ / راستمهارت ها:منتظر شدن برای نوبت، حمل، خريد با کيسه ها،…

تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ

تم 17 ریاضی اول ابتدایی خانه پدربزرگ و مادربزرگ به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیردمفاهيم:چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب، وسط / کنار / بينمهارت ها:گوش کردن به قصه، بوسيدن دست پدربزرگ و مادر بزرگ، با احترام…

تم 16 ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

تم 16 ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیردمفاهيم: جلو / پشت، جلو / عقب، اول تا دهم، ستون/ رديف، وسط / کنار / بين، چپ / راستمهارت ها: از جلو نظام، ايستادن در صف با سکوت، حرکت به سمت…

تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیردمفاهيم: رديف / ستون اول تا دهم وسط / کنار /بين چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب.مهارت ها: شرکت در نماز جماعت، رفتن به مسجد همراه پدر و مادر، پر…