مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

فارسی دوم

درس چهار فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : متن درس چهار فارسی دوم ابتدایی:1 جلب توجه دانش آموزان به حفظ سلامتی گوش ها2 توجه نمودن به نعمت های بی شماری که خداوند به ما داده است.3 مشارکت همه فراگیران کلاس در بحث و گفت وگو و استدلال منطقی4…

درس پنج فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : متن درس پنج درس پنج فارسی دوم ابتدایی:1 جلب توجه دانش آموزان به مسائل اخلاقی از قبیل راست گویی و درست کاری2 توجه نمودن به نصایح و راهنمایی های دیگران3 جلب توجه دانش آموزان به ضرب المثل های فارسی…

درس شش فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : متن درس شش فارسی دوم ابتدایی:1 جلب توجه دانش آموزان به اهمیت داشتن هدف، پشتکار و دانش اندوزی در همهٔ مراحل زندگی2 توجه به اهمیت زمان ومدیریت آن3 توجه به اهمیت تفکر پیش از انجام هر کاری و ناتمام…

درس هشت فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :  متن درس هشت فارسی دوم ابتدایی:1 جلب توجه دانش آموزان به مفهوم دعا و این که دعا سخن گفتن با خداوند است و یاری خواستن از او.2 در این درس به روابط صمیمانهٔ مادر با فرزند به عنوان اولین راهنما توجه…

درس نه فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : متن درس نه فارسی دوم ابتدایی:1 جلب توجه دانش آموزان به درخشان بودن محیط که نشانهٔ پاکی این اماکن است.2 جلب توجه دانش آموزان به روابط صمیمانه و عاطفی مادر و فرزند و نقش الگویی مادر در انجام اعمال…

درس ده فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : متن درس ده فارسی دوم ابتدایی:1 جلب توجه دانش آموزان به ویژگی های هنرمند و شاخه های گوناگون هنر مانند نقاشی سفالگری، قالی بافی، عکاسی….2 همچنین به توصیف ویژگی های یک هنرمند از قبیل توجه، دقت در…

درس دوازده فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : متن درس دوازده فارسی دوم ابتدایی 1 جلب توجه دانش آموزان به شاعر بزرگ ایران،فردوسی مد نظر بوده است.این متن فرصتی را در اختیار قرار می دهد تا دانش آموزان با متون و اشعار شعرای بزرگ و میراث فرهنگی…

درس سیزده فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : متن درس سیزده فارسی دوم ابتدایی1 جلب توجه دانش آموزان به کشور ایران و جاهای دیدنی آن مانند مناظر طبیعی، آثار باستانی، زیارتگاه ها و… می باشد.2 تقویت حسّ وطن دوستی و عشق ورزیدن به ایران و افتخار به…