مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

فارسی پنجم

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1 فعل ساده و مرکبفعل مرکبفعلی است که از همراهی یک فعل باکلمه ای دیگر به وجود می آید ومعنی تازه ای رادر ذهن تداعی می کند: مثال : نق می زند ،زورزد ،طعنه می زند ،چانه می زند ، لاف می زند…

ردیف چیست؟ قافیه چیست؟

قافیه چیست؟ قافیه در شعر سنتی تعریف قافیه: هر شعر نظمی باید قافیه داشته باشد. به کلماتی که در انتهای هر مصراع میاد و هم وزن هم هستند و در حرف آخر با هم مشترک هستند را قافیه می گویند (توضیح خیلی ساده معنی قافیه) قافیه به کلمه یا حروفی که

درس اوّل فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس اوّل فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه1 تقویت تأمّل و تفکّر با معرّفی برخی از نمونه های زیبایی طبیعت2 تقویت مهارت شکرگزاری و پاسداری از آفریده های خدا3 تقویت مهارت خوب دیدن به عنوان یکی از…

درس دوم فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس دوم فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا1 تقویت تفکّر و تأمّل در خلقت2 ایجاد فرصت برای تفکّر در بارهٔ آفریده های خدا3 ایجاد نگرش مثبت نسبت به مطالعهٔ شعر4 آشنایی با دانش زبانی در بارهٔ لحن خوانش…

درس سوم فارسی پنجم ابتدایی رازی و بیمارستان

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : فعالیت های درس سوم فارسی پنجم ابتدایی رازی و بیمارستانواژه آموزیدر این بخش، دانش آموزان را به«روش استقرایی »با یکی از راه های ساخت  واژه در زبان فارسی، آشنا می کنیم.یعنی از پیش، نمونه های مختلف از…

درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران1 آشنایی با ارزش علم و دانایی وکاربردهای آن در زندگی2 تقویت مهارت ساده نویسی در نوشتن بند3 معرّفی کتاب کلیله ودمنه به دانش آموزان4 افزایش قدرت درک…

درس پنجم فارسی پنجم ابتدایی چنار و کدوبُن

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس پنجم فارسی پنجم ابتدایی چنار و کدوبُن1 توجّه به دانایی و هوشمندی در رفتار اجتماعی2 آشنایی با آداب سخن گفتن با بزرگ ترها3 معرّفی ناصرخسرو و آثار وی به دانش آموزان4 گسترش واژگان با استفاده…

درس ششم فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس ششم فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی1 معرّفی یکی از نمادهای ملّی کشور (سرودملّی)2 تقویت روحیهٔ دفاع از وطن و میهن دوستی3 تأکید بر نقش و اهمّیت زبان فارسی4 تقویت قدرت درک متن و دریافت…