مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

علوم ششم

شگفتی های برگ درس یازدهم علوم ششم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : شگفتی های برگ درس یازدهم علوم ششم ابتدایی درس در یک نگاهبر روی زمین موجودات زنده گوناگونی زندگی می کنند.یکی از نیازهای همه این موجودات زنده نیاز به غذا و انرژی است.منشأ غذاهای مختلفی که موجودات…

از گذشته تا آینده درس چهاردهم علوم ششم ابتدایی

از گذشته تا آینده درس چهاردهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاهدر این درس، تلاش شده دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی وسایل ارتباط شخصی آشنا شده و مسیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ درک کنند و با برقراری ارتباط…

سالم بمانیم درس سیزدهم علوم ششم ابتدایی

سالم بمانیم درس سیزدهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاهبحث اصلی این درس، بیماری های واگیر و غیر واگیر استکه ضمن مقایسهٔ آنها، راه هایی را برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری ها معرفی می کند و در کنار آن، سدهای دفاعی بدن توضیح…

جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه در این درس زنجیره غذایی و جایگاه هر موجود زنده در آن مرور و به منظور تعمیق آموخته های قبلی دانش آموزان، بر مفهوم ارتباط غذایی بین جانداران تأکید می شود.دانش آموزان از طریق آشنایی…

سفر انرژی درس نهم علوم ششم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : سفر انرژی درس نهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاهدر این درس، دانش آموزان ابتدا به کمک انجام آزمایش، آموخته های سال سوم ابتدایی را دربارهٔ انرژی و تبدیلات آن تجربه می کنند.سپس با انجام فعالیت هایی در…

می خواهم بسازم درس هشتم علوم ششم ابتدایی

می خواهم بسازم درس هشتم علوم ششم ابتدایی در یک نگاهدر سال های قبل دانش آموزان با نحوه ساخت انواع دست سازه های ساده با استفاده از مواد دورریختنیو ابزارهایی همچون قیچی، ارّه، پیچ گوشتی، انبردست، چکش و نیز استفاده از متصل کننده هایی مانند…

ورزش و نیرو 2 درس هفتم علوم ششم ابتدایی

ورزش و نیرو 2 درس هفتم علوم ششم ابتدایی در یک نگاهدر این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مشخص گروهی، آزمایش، مشاهدهٔ دقیق، فراخوانی تجربه های شخصی و تحلیل و تفسیر، به وجود نیروهای غیر تماسی مانند نیروی الکتریکی، مغناطیسی و گرانشی پی می…

ورزش و نیرو 1 درس ششم علوم ششم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : ورزش و نیرو 1 درس ششم علوم ششم ابتدایی دریک نگاهدر این درس دانش آموزان با مشاهده، تفسیر، فراخوانی تجربه های شخصی، انجام فعالیت های گروهی و بازی های هدفمند به مفهوم نیرو پی برده و آن را حس می کنند…