مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

فارسی ششم

ردیف چیست؟ قافیه چیست؟

قافیه چیست؟ قافیه در شعر سنتی تعریف قافیه: هر شعر نظمی باید قافیه داشته باشد. به کلماتی که در انتهای هر مصراع میاد و هم وزن هم هستند و در حرف آخر با هم مشترک هستند را قافیه می گویند (توضیح خیلی ساده معنی قافیه) قافیه به کلمه یا حروفی که

جزوه ی فارسی ششم ابتدایی کنایه و مبالغه

جزوه ی فارسی ششم ابتدایی کنایه و مبالغه(پوشیده سخن گفتن درباره ی امری)سخنی که دارای دومعنای دور ونزدیک است که منظورگوینده معنای دورآن است.مثال:فلانی آب ازدستش نمی چکد.معنای نزدیک: یعنی ازدست اوآب روی زمین نمی ریزد.معنای…

آموزش مبحث فعل فارسی ششم ابتدایی

آموزش مبحث فعل فارسی ششم ابتدایی فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.     اول شخص مفرد شنیدم                اول…

معنی درس اول فارسی ششم ابتدایی معرفت آفریدگار

نکات درس اول فارسی ششم ابتدایی معرفت آفریدگاراهداف آموزشی درس اول فارسی ششم ابتدایی معرفت آفریدگار 1ــ درک زیبایی های آفرینش در تاریخ بلعمی و در شعر سعدی؛ 2ــ شناخت زیبایی های آفرینش در نمونه های دیگری از متون ادبی؛ 3ــ توانایی…

درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

اهداف آموزشی درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت1 پرورش روحیهٔ ستایش پروردگار؛ 2 تأکید بر ذکر نام خداوند در آغاز هر کار؛ 3 تقویت شناخت پروردگار از راه بهره گیری از پنج حس ظاهر؛ 4 تقویت مهارت خوب گوش کردن؛ 5 تقویت مهارت…

درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

اهداف درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری 1 تقویت مهارت فراشناخت در حوزه تفکّر؛ 2 تقویت هوشمندی و دانایی دانش آموزان، به منظور آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی؛ 3 تقویت بهره گیری از مهارت های تفکّر در بهبود روابط میان فردی؛ 4…

درس چهارم فارسی ششم ابتدایی داستان من و شما

اهداف آموزشی درس چهارم فارسی ششم ابتدایی داستان من و شما 1 پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان در قبال زبان فارسی؛ 2 آشنایی با نقش زبان فارسی؛ 3 قرارگرفتن در جریان سیر تاریخی زبان فارسی؛ 4 درک توانمندی های زبان فارسی به عنوان زبان معیار؛…

درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستم

درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستماهداف درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستم 1 آشنایی با فردوسی شاعر بزرگ و حماسی؛ 2 آشنایی با ادبیات حماسی فارسی؛ 3 ایجاد روحیهٔ پایداری و ایستادگی در برابر مشکلات؛ 4 ایجاد نگرش مثبت…