مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

علوم چهارم

درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژي نياز هر روز ما

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف و پيامدهای درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژي نياز هر روز ما از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي مختلف مانند گفت وگو، آزمايش…

درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي مختلف مانندانجام آزمايش، گفت وگو، فكر كنيد :…

درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي از دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند:با انجام فعاليت هاي مختلف مانند انجام آزمايش و جمع آوري…

درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب ازدانش آموزان انتظار مي رود ، بتوانند: پرسش هايي در باره صورت فلكي؛ منظومه شمسي؛ سياره ها؛ چگونگي ايجاد سال خورشيدي؛ چرخش سياره…

درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1 از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو…

درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2 از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :با انجام فعاليت هاي گوناگون (مشاهده مولاژ /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو)…

نکات درس به درس علوم چهارم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : (درس اول) : زنگ علوم(درس دوم) : مخلوط ها در زندگیجزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس(درس سوم) : انرژي نیاز هر روز ما(درس چهارم) : انرژي الکتریکی(درس پنجم) : گرما و ماده(درس ششم) : سنگ…

درس 11 علوم چهارم ابتدایی بي مهره ها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس 11 علوم چهارم ابتدایی بي مهره هااز دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند : با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده جانوران ؛جمع آوري اطلاعات وگفت وگو ، ضمن آشناشدن با…