مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

علوم چهارم

درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و مادهاز دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي مختلف مانندانجام آزمايش، گفت وگو، فكر كنيد : به اهميت دماسنج در تشخيص…

درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگهااز دانش آموزان انتظار ميرود در فرايند آموزش اين درس بتوانند :● پرسش هايي در مورد انواع سنگ و نحوه تشكيل آنها طرح كرده و از روش هاي مختلف (مدلسازي/ جمع آوري…

درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگياز دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند:با انجام فعاليت هاي مختلف مانند انجام آزمايش و جمع آوري اطلاعاتبا ويژگي هاي آهن ربا و…

درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب ازدانش آموزان انتظار مي رود ، بتوانند: پرسش هايي در باره صورت فلكي؛ منظومه شمسي؛ سياره ها؛ چگونگي ايجاد سال خورشيدي؛ چرخش سياره…

درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو با ساختار ساده سلول ،تقسيم…

درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :با انجام فعاليت هاي گوناگون (مشاهده مولاژ /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو) با كاربخش هايي از بدن كه…

نکات درس به درس علوم چهارم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : (درس اول) : زنگ علوم(درس دوم) : مخلوط ها در زندگیجزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس(درس سوم) : انرژي نیاز هر روز ما(درس چهارم) : انرژي الکتریکی(درس پنجم) : گرما و ماده(درس ششم) : سنگ…

درس 11 علوم چهارم ابتدایی بي مهره ها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس 11 علوم چهارم ابتدایی بي مهره هااز دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند : با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده جانوران ؛جمع آوري اطلاعات وگفت وگو ، ضمن آشناشدن با…