مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

مطالعات اجتماعی چهارم

درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین روستاها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : انتظارات یادگیری درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین روستاهاانتظار می رود دانش آموزان بتوانند:1 مراحل تغییر زندگی انسان را از دورهٔ گردآوری خوراک و شکار تا یک جانشینی و پیدایش روستاها بیان کنند و…

درس 9 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین شهرها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : انتظارات یادگیری درس 9 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین شهرها انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:١ پیدایش شهرها را با توجه به تقسیم کار اجتماعی توضیح دهند.٢ مشکلات مبادلهٔ کالا با کالا را بیان کنند.3…

درس 10 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی مورخان

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : انتظارات یادگیری درس 10 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی مورخانانتظار می رود دانش آموزان بتوانند:١ کار مورخ را در مطالعهٔ تاریخ بیان کنند.٢ کار باستان شناس را بیان کنند.٣ کاربردهای موزه را بیان کنند…

درس 11 مطالعات چهارم ابتدایی سفری به همدان

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : انتظارات یادگیری درس 11 مطالعات چهارم ابتدایی سفری به همدان:انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:1 معنا و مفهوم نام یا وجه تسمیهٔ«ایران»را توضیح دهند.2 مسیرهای ورود آریای یها به سرزمین ایران را روی…

درس 12 مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید 1

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : انتظارات یادگیری درس 12 مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید 1انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:١ چگونگی به وجود آمدن حکومت هخامنشیان را بیان کنند.٢ با استفاده از تصاویر و مطالب کتاب چند مورد از ویژگ…

درس 13 مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید 2

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : انتظارات یادگیری درس 13 مطالعات چهارم ابتدایی تخت جمشید 2انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:1 چند مورد از نکاتی را که گردشگران باید در بازدید از آثار تاریخی رعایت کنند، بیانکنند.2 علل ضعیف شدن…

درس 14 مطالعات چهارم ابتدایی سفری به کرمانشاه

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : انتظارات یادگیری درس 14 مطالعات چهارم ابتدایی سفری به کرمانشاهانتظار می رود دانش آموزان بتوانند:١ چند مورد از ویژگی های شهر کرمانشاه را بیان کنند.٢ چگونگی به وجود آمدن حکومت ساسانیان و علل سقوط آن…

درس 15 مطالعات چهارم ابتدایی کوه ها و دشت ها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :انتظارات یادگیری درس 15 مطالعات چهارم ابتدایی کوه ها و دشت ها انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:١ انواع ناهمواری ها دشت، کوه، جلگه و… را روی نقشه یا نقشه برجسته نما یا مدل…