مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

مفاهیم، مهارت ها، نگرش ها، تاثیرات و تم شناختی در طراحی فرش

فرش

مفاهيم:

تقارن های افقی و عمودی؛ الگويابی در حاشيه فرش ها؛ الگوها و اشکال هندسی در طراحی فرش

مهارت ها:

کشف الگوها و اشکال هندسی به کار رفته در طراحی فرش ها؛ طراحی کردن يک فرش ساده توسط دانش آموز

نگرش ها:

١ گاهی کاری با زحمت زيادی انجام می گيرد ولی راحتی بعد از انجام آن کار باعث می شود آن سختی را بپذيريم.
٢ در هر چيزی که ساخته دست بشر است بايد زيبايی و سادگی را در دستور کار قرار داد.

تأثيرات شناختی:

١ حرکت از جزء به کل در الگوسازی تصوير
٢ طراحی الگوها و اشکال هندسی
٣ حرکت اشکال هندسی و تبديل آنها به يکديگر

تم شناختی:

فرهنگ: در مورد ارتباط فرهنگ اسلامی ايرانی با فرش و ساير صنايع دستی ايران نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان گوشزد کنيد.

دانلود رایگان نمونه سوالات و کاربرگ درس ریاضی کلاس اول ابتدایی

ارتباط و اهداف تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش با صفحات بخش:

١ تعداد گل های شبيه به هم در فرش را با کمک تقارن بشماريد. قسمتی که مشخص نيست را هم در محاسبه وارد کنيد.
٢ با کمک شابلون روی فرش الگويی رنگی و متقارن رسم کنيد.
٣ برای اين تصوير يک داستان بسازيد.
٤ با کمک تصوير چند مسئله جمع وتفريق بسازيد.
٥ اگر برای بافتن نصف فرش ۲۰ دسته پشم رنگی به کار رفته باشد، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم رنگی به کار خواهد رفت.
٦ اگر برای بافتن نصف فرش از ۲۰ دسته پشم رنگی ۱۲ دسته به رنگ قرمز باشند، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم قرمز لازم است؟

اهداف صفحه 163  کتاب ریاضی اول ابتدایی

١ شمارش رو به عقب ۶ تا ۶ تا، با استفاده از رسم شکل يا محور اعداد
٢ راهبرد زير مسئله و حل مسئله های چند مرحله ای

اهداف صفحه 164  ریاضی اول دبستان

١ تمرين خواندن ساعت دقيق
٢ تشخيص اينکه زمان از يک ساعت مشخص گذشته است يا خير و بيان دقيق تر زمان
٣ درک صحيح از پيوستگی زمان و بيان تقريبی ساعت

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه 164 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

اهداف صفحه 165  ریاضی اول ابتدایی

١ طراحی الگو توسط دانش آموزان
٢ درک تقارن نسبت به محور افقی و عمودی و کامل کردن شکل
٣ نوشتن با حروف اعداد تا ۹۹
٤ خلاقيت در طراحی يک شکل متقارن

اهداف صفحه 166  کتاب ریاضی اول دبستان

١ تشخيص اشکال هندسی همراه با نام آنها
٢ توانايی نوشتن نام اشکال هندسی
٣ پرورش خلاقيت با طراحی يک شکل با استفاده از ابزار شابلون و رسم شکل های هندسی

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه 166 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

اهداف صفحه 167  ریاضی اول ابتدایی

١ حل مسئله با استفاده از چوب خط يا رسم شکل
٢ توانايی نوشتن عبارت جمع يا تفريق در هنگام حل مسئله
٣ تمرين پيدا کردن پاسخ جمع و تفريق عبارتها با کمک چوب خط يا شکل

اهداف صفحه 168  ریاضی اول ابتدایی

١ تمرين راهبرد زير مسئله
٢ تشخيص زيرمسئله ها در يک مسئله دو مرحله ای
٣ تمرين نوشتن عبارت های جمع و تفريق و جلونويسی
٤ تمرين تشخيص سبکی يا سنگينی اجسام و مقايسه آنها

دانلود رایگان طرح درس و لیست درس ریاضی کلاس اول ابتدایی

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه 168 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش 
تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.