مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

شعر نگاره های فارسی اول دبستان

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۱

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۱
شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۱

آی بچه‌ها آی بچه‌ها!           خوش‌آمدید خانه‌ی ما
اگر که خوب گوش بکنید        یاد می‌گیرید خیلی چیزا
این خانه را که می‌بینید          یک در دارددوپنجره
از هرجایی که فکر کنید         خانه ما قشنگ تره
راستی یادم رفته بگم          که اسم من آزاده است
خدای مهربون به من           مادر خوبی داده است
مثل تمام شماها               من هم‌کلاس اولم
درس‌ها را خوب یاد می‌گیرم   فکر نکنید که تنبلم
شکر خدا باید بگم               بابای من مهربونه
وقتی می آد ازسرکار        خنده رو لب ها مهمونه
تصویر را خوب نگاه کن         حالا بگو دوست عزیز
پنجره کو؟ پرده کجاست؟      فرش وگل وکتاب ومیز
اعضای خانه هر کدام           دارند یه کاری می کنند
مادروبابا وامین                   بگو چه کار می کنند؟

شعر نگاره های فارسی کلاس اول : نگاره۲

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره۲
شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره۲

زنگ و زنگ وزنگ یک صبح قشنگ        بیدارشد از خواب بچه ی زرنگ
لبل از همه شست او دست ورویش      لباس که پوشید شانه زد مویش
مثل آزاده بابا آماده                             صبحانه خورده با خانواده
حالا وقت چیست؟ خداحافظی            ازدست ما هست مادرم راضی
مادر می گوید همراه بابات                  برو مدرسه خدا به همرات
یک ودووسه می ریم مدرسه                دوست بچه ها
کتاب ودرسهیک کیف خوش رنگ            کفش آزاده قرمز وقشنگ
امین چی دارد؟ کتاب و جوراب     او هم با مادر پا شده از خواب

شعر نگاره های فارسی اول ابتدایی: نگاره ۳

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۳
شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۳

یک ودو وسه راه مدرسه                 بچه ها بریم سمت مدرسه
اول می زنیم ازخونه بیرون                بعدبایدردشیم ازتوخیابون
ازمحل های خط کشی شده           بچه ها ردشید بی سروصدا
نگهدارتون دست های خدا                  آزاده خانم عاشق درسه
پدرمی برد اورامدرسه                     همه میگن آب نعمت خداست
حوضی پرازآب وسط چارراست            چه خوب شد پیش مدرسه ی ما
ساخته شده یک مسجدزیبا             راه مدرسه راهی قشنگ است
درخاطرما هزارتارنگ است

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ی ۴

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ی ۴
شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ی ۴

نگاه کنین زنگ تفریحه حالا          دو تا از این بچه هاتوپ و میندازن بالا
سارا خانوم آب تو لیوان میریزه         ببین چقدر تمیزه
آزاده و مریم                                فارسی میخونن با هم
مدیر مدرسه هم هست                روی میزش پرچم
پرچم خوب میهن تو کتابا نوشته         کثیفی کار زشته
اگه آشغال نریزی                      میگن هستی فرشته
آسمون پاک و آبی                  شب به موقع بخوابی

برای مشاهده نمونه سوالات مرتبط کلیک کنید

شعر نگاره های فارسی اول :نگاره ی ۵

شعر نگاره های فارسی اول دبستان:نگاره ی ۵

معلم خوب ما                                    نوشت به نام خدا
ببینید آی بچه ها                                پرچم ایران ما
پرچم روی میزه                                  امام ما عزیزه
بچه ها روی نیمکت                             گروه گروه نه تک تک
گوش میدن حرف آلا                             یاد بگیرن آب بابا
لباساشون آبیه                                  آب به گل خوب کاریه
دو سطر کتاب رو دیوار                        صبح ها زود بشی بیدار
مداد ما تفنگه                                    اینویادمان هیچ نره

شعر نگاره های فارسی اول :نگاره ۶

نگاره 6 فارسی اول دبستان

بازی بازی تماشا                   چه خوبه با بچه ها
امین نشسته رو تاب              اونجا حوضیست پر از آب
علی بادکنک داره                   بازی شادی میاره
بابا میخوره چایی                  روزنامه دست دایی
چترو کرده سایبون                   مادرجون مهربون
تکون داده باد درخت             درس خوندن هیچوقت نیست سخت
آب بخور تو با لیوان              آی گل پسر امین جان ،گل دخترم زهرا جان
آزاده رو سرسره                    او نداره دلهره
پشت سرش علی جان           میاد بالا شتابان
النگ دولنگ چه خوبه               بچه خوب محبوبه
توپ علی رنگارنگ                      بازی میکنه قشنگ
هر کی آشغال نریزه                بدون خیلی تمیزه
وقتی میکنی بازی                   آشغال نریزی نازی

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ی ۷

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ی ۷

به به به به روستارا              حیوانات زیبا را
گاو و گوسفند و خروس          این حیوانات ملوس
ببین درخت سرو را                این زن قد بلند را
اون مامان علی یه                   زن زحمتکشیه
باباش رفته رو زمین                تراکتورش رو ببین
حالا برگشته باباش                لبخند هست روی لباش
اردگ توی رودخانه                دار قالی تو خانه
قالی می بافه زهرا               دختر خوب روستا
رودخانه توی روستا                برف نشسته رو کوهها
رد شد ماشین از رو پل             ببین اون مرغ تپل
علف می خوره گوسفند            تو شیرینی مثل قند

 شعرنگاره های فارسی اول :نگاره ی ۸

شعرنگاره های فارسی اول دبستان:نگاره ی ۸

ای بچه ی توانا            بگوتونام اینجا
بله درسته جانم          یه باغ وحش دراینجاست
چه دنیای قشنگی        چه جای رنگارنگی
چقدرحیون زیبا              می بینم من دراینجا
گوزن وفیل وخرگوش        یه میمون بازیگوش
شیروببرویک پلنگ           دردنیای رنگارنگ

شعر نگاره های فارسی اول ابتدایی: نگاره ی ۹

نگاره 9 فارسی اول دبستان

اینجاروخوب نگاه کن              اسمشوتوپیداکن
دراین خانه ی زیبا               جمعی ازمردوزن ها
درصف نمازمی خوانند         قرآن ودعامی خوانند
دروسط پرده داره                حیاطش نرده داره
یک طرف جانمازه              مناره اش چه نازه
حالابگوزرنگم                  اینجاکجاست قشنگم
بله درسته مرحبا                    مسجده این جای زیبا

شعر نگاره های فارسی کلاس اول : نگاره ۱۰

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ی ۱۰

بهاره های بهاره             گل اومده دوباره
عیداومدوعیداومد               صدای بلبل اومد
سیب وسماق وسرکه           سنجدوسیب وسکه
چه سفره ی قشنگی             باتخم مرغ رنگی
همه دورسفره                        نشسته اندمنتظر
وقت تحویل ساله                      پدربزرگ خوشحاله
فصل بهارقشنگه                    هرگوشه اش یه رنگه
مادربزرگ مهربون                  قصه می گه برامون
همه دورش جمع می شیم         خوشحال وخندان می شیم

منبع: دبستو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.