مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

گنجینه کلمات مخالف یا متضاد فارسی دوم ابتدایی

کلمات مخالف یا متضاد فارسی درس به درس پایه دوم ابتدایی

کلمه متضاد یا مخالف درس ستایش فارسی دوم دبستان

بدترین ≠ بهترین

پایان ≠ آغاز

بسته ≠ باز

هست ≠ نیست

نامهربان ≠ مهربان

پایان ≠ شروع

ناراحتی ≠ شادی

کوچک ≠ بزرگ

رفته‌ام ≠ آمده‌ام

نمی‌خواهم ≠ می‌خواهم

نبود ≠ بود

خوب ≠ بد

متضاد یا مخالف کلمات درس اول کتابخانه‌ی کلاس ما فارسی دوم ابتدایی

آخر ≠ اول، ابتدا

بله ≠ خیر

نخوانیم ≠ بخوانیم

نامناسب ≠ من است

دشمن ≠ دوست

کم ≠ خیلی

نمی‌توانیم ≠ می‌توانیم

نادرستی ≠ درستی

بزرگ ≠ کوچک

مضر ≠ مفید

نادان ≠ دانا

بدتر ≠ بهتر

کوتاه ≠ بلند

زشت ≠ زیبا

شب ≠ روز

گرم ≠ سرد

نمی‌رسید ≠ می‌رسید

تند ≠ آرام

نشسته ≠ ایستاده

خداحافظ ≠ سلام

خارج ≠ داخل

انفرادی ≠ گروهی

پرسش ≠ پاسخ

زیر ≠ روی

مطالب مرتبط: کلمات مخالف یا متضاد فارسی تمام پایه‌های دوره‌ی ابتدایی

متضاد یا مخالف کلمه درس دوم مسجد محله‌ی ما فارسی دوم

تازه ≠ کهنه

آخرین بار ≠ اوّلین بار

بسیار ≠ کم

کوچک ≠ بزرگ

غمگین ≠ خوشحال

لبخند ≠ گریه

چپ ≠ راست

گنجینه کلمات مخالف یا متضاد فارسی دوم ابتدایی

کلمه متضاد یا مخالف درس سوم خرس کوچولو فارسی کلاس دوم ابتدایی

خسته ≠ سر حال

سیر ≠ گرسنه

ایستاد ≠ نشست

پایین ≠ بالا

تمیز ≠ کثیف

امروز ≠ فردا

سالم ≠ بیمار

خرس بزرگ ≠ خرس کوچولو

امن ≠ خطرناک

آن طرف ≠ این طرف

ناراحت ≠ خوشحال

بی حوصله ≠ با حوصله

زود ≠ دیر

روز ≠ شب

مخالف یا متضاد درس چهارم مدرسه‌ی خرگوش‌ها فارسی دوم دبستان

وارد شد ≠ خارج شد

خداحافظ ≠ سلام

جواب ≠ پرسش، سؤال

بیمار ≠ سالم

قبل ≠ بعد

ناراحتی ≠ خوش حالی

تمام ≠ شروع

بلند ≠ کوتاه

کلمه مخالف (متضاد) درس چوپان درست کار فارسی دوم درس پنجم

زیاد ≠ کم

زنی ≠ مردی

آدم بد کار ≠ آدم درست کار

نداشت ≠ داشت

دورغ گو ≠ راست گو

نادرست ≠ درست

باران آرام ≠ باران شدید

درست کار ≠ خلاف کار

درست ≠ غلط

کلمات مخالف – متضاد درس ششم کوشا و نوشا پایه دوم ابتدایی

قبول کردند ≠ قبول نکردند

اسیر ≠ آزاد

ناتوان ≠ توانا

جوان ≠ پیر

نامهربان ≠ مهربان

بسیار خوب ≠ بسیار بد

بد حرف زدن ≠ خوب حرف زدن

پرنده‌ی بزرگ ≠ پرنده‌ی کوچک

مرگ ≠ زندگی

هیچ وقت ≠ همیشه

شبی ≠ روزی

ناراحت شدند ≠ خوشحال شدند

ماندند، نرفتند ≠ ترک کردند

پرنده‌ی نادان ≠ پرنده‌ی دانا

راست گو ≠ دورغ گو

کلمات متضاد | مخالف درس هفتم دوستان ما فارسی دوم دبستان

دشمنان ≠ دوستان

سرد ≠ گرم

بد مزه ≠ خوش مزه

نپخته ≠ پخته

آلوده ≠ پاکیزه

زشتی ≠ زیبایی

کم کار ≠ پر کار

نا مرتـّب ≠ مرتـّب

غمگین ≠ شاد

گل‌های شاداب ≠ گل‌های پژمرده

مخالف متضاد لغات درس از همه مهربانتر فارسی دوم ابتدایی درس هشتم

پرسیدم ≠ جواب دادم

سکوت کردن ≠ حرف زدن

نیست ≠ هست

کم‌تر ≠ بیش‌تر

بیمار ≠ سالم

بزرگ ≠ کوچک

واژگان مخالف یا متضاد درس زیارت کلاس دوم دبستان درس نهم

داخل ≠ خارج

رو ≠ زیر

دور ≠ نزدیک

دانه‌ها را جمع کرد ≠ دانه‌ها را پاشید

آخر ≠ اوّل

زشتی ≠ زیبایی

کم کار ≠ پر کار

نامرتـّب ≠ مرتـّب

غمگین ≠ شاد

گل‌های پژمرده ≠ گل‌های شاداب

لغات متضاد یا مخالف درس هنرمند پایه دوم ابتدایی درس دهم

دیشب ≠ امشب

ناراحت ≠ خوش حال

سعی نمی‌کنم ≠ سعی می‌کنم

پسرم ≠ دخترم

خیلی بد ≠ خیلی خوب

بی هنر ≠ باهنر

بی دقـّت ≠ با دقـّت

برای دیدن کلمات مترادف و هم معنی فارسی کلیک کنید

مخالف یا متضاد واژگان درس فردوسی فارسی دوم دبستان درس دوازدهم

نزدیکی ≠ دوری

نو ≠ قدیمی

بی ارزش ≠ با ارزش

کوچک ≠ عظیم (بزرگ)

مرده ≠ زنده

رفتن ≠ برگشتن

لغات متضاد یا مخالف درس ایران زیبا فارسی دوم ابتدایی درس سیزدهم

فراوان ≠ کم

جدید ≠ قدیمی

نداشتن ≠ داشتن

سر افکنده می‌شوم ≠ افتخار می‌کنم

زنان ≠ مردان

دوستان ≠ دشمنان

از دست می‌دهند ≠ حفظ می‌کنند

بعداً ≠ اکنون

مخالف و متضاد لغات درس پرچم فارسی کلاس دوم درس چهاردهم

سر بلندی ≠ سر افکندگی

سیاه ≠ سفید

جنگ ≠ صلح

خارج ≠ وارد

اسارت ≠ آزادی

بله ≠ خیر

زشت ≠ قشنگ

شامگاهی ≠ صبحگاهی

طوفان ≠ نسیم

باد شدید ≠ باد ملایم

تند ≠ آهسته

صبحگاهی ≠ شامگاهی

کلمات مخالف / متضاد درس نوروز دوم ابتدایی درس پانزدهم

سال جدید ≠ سال کهنه

آخر فروردین ≠ اوّل فروردین

آخرین ≠ نخستین

پایان ≠ آغاز

پس از نوروز ≠ پیش از نوروز

خراب ≠ آباد

بد و بدتر ≠ خوب و خوبتر

شمع‌های خاموش ≠ شمع‌های روشن

کوچک‌ترها ≠ بزرگ‌ترها

واژگان متضاد یا مخالف درس پرواز قطره درس شانزدهم کلاس دوم ابتدایی

آسمان ≠ زمین

جمع شدند ≠ پراکنده شدند

تند تند ≠ آرام آرام

آن طرف ≠ این طرف

سیراب ≠ تشنه

فریاد نزد ≠ فریاد زد

سرما ≠ گرما

دور شد ≠ نزدیک شد

دروغ می گویی ≠ راست می گویی

شدید ≠ آرام

گرم ≠ سرد

تشنه ≠ سیراب

متضاد یا مخالف کلمه درس مثل دانشمندان دوم ابتدایی درس هفدهم

نگاه کن ≠ نگاه نکن

کم ≠ خیلی

دیروز ≠ امروز

نرو ≠ برو

عجله کردم ≠ صبر کردم

مطلب مرتبط: برای دانلود فایل pdf جزوه آموزشی اینجا کلیک کنید

گنجینه کلمات مخالف یا متضاد فارسی دوم ابتدایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.